آشنایی با استان های کشور هلند

20 november 2016 0

مجله خبری توریستی هلند: کشور پادشاهی هلند دارای 12 استان است که زیر نظر نخست وزیر وپارلمان، طبق نظام سلطنتی  مشروطه اداره می شوند. این متن به بررسی استان های هلند، مراکز استان ها و Read More